Allmänna villkor

Alla funktioner kan aktiveras eller avaktiveras utifrån behov och skall bestämmas före produktionsstart. För funktioner eller konfigurationer som beställs efter startdagen för drift i produktion tillkommer en kostnad för konfigurationsändring/konsulttid enligt angivet timpris.

1. Allmänt

Med KUND menas beställare, abonnent eller köpare av angivna tjänster. KUNDENs kontaktuppgifter anges på sista sidan. LEVERANTÖRENs organisationsnummer och kontaktuppgifter finns i signeringen av detta avtal. Internettjänstens innehåll finns beskriven i detta abonnemangsavtal samt i tillämpliga delar även på LEVERANTÖRENs hemsida och benämns i dessa villkor såsom TJÄNSTEN.

2. Omfattning

KUNDEN har haft möjlighet att se och prova ingående och tillämpliga delar av TJÄNSTEN. I TJÄNSTEN ingår funktioner som kan komma att förändras till följd av utveckling eller avveckling av dessa funktioner. Inga tekniska begränsningar finns i TJÄNSTEN för antal bokningar, personer, enheter eller grupper. En person kan inaktiveras, men är fortfarande sökbar så länge personen inte tagits bort ur registret. En enhet kan avse till exempel egna kunder, ort, avdelningar, uppdrag, eller tjänst – allt beroende av hur KUNDEN vill organisera sig. I avtalet ingår den drift och support som krävs för att TJÄNSTEN skall fungera. Backup av data tas varje natt och sparas i minst två veckor. Veckovis sparas morgonens backup i minst två månader och första backup-filen per månad sparas i 14 månader, om annat inte har avtalats. TJÄNSTEN görs tillgängligt dygnet runt via en unik URL, dvs. en sedvanlig internetadress, som KUNDEN kan länka sig till. Support ges under normal kontorstid via telefon eller e-post. För övrig tid gäller e-post.

3. Leverantörsgaranti

LEVERANTÖREN skall utföra sina åtaganden med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta personer. TJÄNSTEN ska utföras enligt de metoder och standarder som LEVERANTÖREN normalt tillämpar. Föreligger fel i TJÄNSTEN, som LEVERANTÖREN ansvarar för, skall LEVERANTÖREN med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa felet, om så är möjligt. KUNDEN har vidare, om han inte kunnat nyttja TJÄNSTEN i väsentliga avseenden till följd av fel i TJÄNSTEN, som orsakats av LEVERANTÖREN, rätt att för perioden från anmälan av felet och under den tid bristen föreligger, erhålla en skälig nedsättning av avgiften som hänför sig till TJÄNSTEN. Har LEVERANTÖREN orsakat felet genom försummelse är LEVERANTÖREN skadeståndsansvarig med den begränsning som framgår av avtalet. LEVERANTÖREN förbehåller sig rätten att göra förbättringar, lägga till, ändra eller ta bort funktioner utan att detta innebär någon form av skyldighet eller ansvar.

4. Kundens åtagande och nyttjanderätt

KUNDEN skall själv ansvara för all data i TJÄNSTEN och ha en utsedd kontaktperson för driftsfrågor. Alla frågor rörande TJÄNSTENs funktionalitet och drift skall handläggas av denna person, dvs. enskilda användare av TJÄNSTEN skall själva inte göra felanmälningar eller förfrågningar direkt till LEVERANTÖREN. Vid ändring av KUNDENs adress m.m. skall nya kontaktuppgifter skriftligen meddelas till LEVERANTÖREN. KUNDEN är personuppgiftsansvarig för den information som genom denna TJÄNST görs tillgängligt på internet, via e-post eller sms, med avseende på GDPR. KUNDEN och KUNDENs användare skall själv förfoga över dator och de nödvändiga program som behövs för att ansluta sig till internet. Till KUNDENs ansvar hör också att registrera nya användare, att uppdatera uppgifterna om dessa användare och att sköta de inställningar som finns tillgängliga för administratören. KUNDEN äger inte rätt att använda hela eller delar av det utvecklingsarbete som skett av TJÄNSTEN för egna eller andras behov. Det innebär bl.a. att KUNDEN inte på något sätt får använda TJÄNSTEN för att bygga upp ett eget liknande system eller i ett samarbete med andra organisationer i detta syfte. Om så ändå sker, utan LEVERANTÖRENs skriftliga medgivande, skall KUNDEN ersätta LEVERANTÖREN uppkommen skada och teoretiskt uteblivna intäkter. KUNDEN ansvarar för att användarkonton är enskilda, namngivna personer. Användarkonton kan tilldelas tredje part som utför normal användning av TJÄNSTEN för KUNDENS räkning så som till exempel revisorer, bokförare eller konsulter.

5. Kunduppgifter

All information och data som rör KUNDEN är konfidentiell och får inte vidareförmedlas till annan part. LEVERANTÖREN har rätt att namnge KUNDEN med KUNDENs varumärke, då LEVERANTÖREN redovisar sina kunder för allmänheten.

6. Personuppgiftsbiträde

LEVERANTÖREN behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde personuppgifter på KUNDENS uppdrag och för dennes räkning. LEVERANTÖREN åtar sig att säkerställa att TJÄNSTEN överensstämmer med gällande lagar och föreskrifter för dataskydd. LEVERANTÖREN får bara behandla personuppgifter i den utsträckning som behövs för att uppfylla detta avtal och KUNDENS instruktioner. LEVERANTÖREN ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring, enligt GDPR. LEVERANTÖREN får inte överföra personuppgifter eller flytta hanteringen av personuppgifter utanför EU eller EES utan KUNDENS i förväg inhämtade skriftliga samtycke. KUNDEN är personuppgiftsansvarig för kunddata och garanterar att KUNDEN är ägare till eller på annat sätt har rätt att överföra personuppgifterna till TJÄNSTEN för behandling. Kunden har rättslig grund och ansvaret för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten, efterlevnaden och lagenligheten av sådana personuppgifter. Denna punkt kan kompletteras med en mer utförlig text avseende GDPR och personuppgiftsbiträdet. Dock får sådan tilläggstext inte frångå vad som stipuleras i eventuellt skadeståndsansvar i punkt 9.

7. Ansvarsbegränsning

LEVERANTÖRENs support innefattar inte KUNDENs anslutning till internet, särskild individuell programmering, funktionskontroll, program eller inställning av programvaror som tillhandahålls av andra leverantörer och som KUNDEN eller LEVERANTÖREN anlitar. Ej heller ingår rådgivning/ support för anpassning till särskilda önskemål, utöver LEVERANTÖRENs grundkoncept, som KUNDEN kan ha på TJÄNSTEN. KUNDEN inser att LEVERANTÖREN inte kan ge några garantier för tillgänglighet. TJÄNSTEN kan under kortare perioder vara otillgängligt, t.ex. för underhåll, oväntade händelser, missöden, kommunikationsproblem eller andra tekniska störningar, mellan själva applikationen och KUNDENs eller användarens dator. Internet är ett globalt nätverk av datorer som inte är underställt LEVERANTÖRENs kontroll. LEVERANTÖREN är befriad från ansvar för KUNDENs ekonomiska skada, olägenhet eller förlust, som direkt eller indirekt orsakas av ovanstående störningar eller annan omständighet utanför LEVERANTÖRENs kontroll. LEVERANTÖREN ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

8. Avstängning

LEVERANTÖREN har rätt att stänga TJÄNSTEN för användning, om KUNDEN trots påminnelse inte betalar de fakturor som utställts på KUNDEN. LEVERANTÖREN har också rätt att omedelbart stänga av TJÄNSTEN om KUNDEN utnyttjar TJÄNSTEN på otillbörligt sätt eller trots anmaning bryter mot angivna regler.

9. Skadeståndsansvar

Skulle skadeståndsansvar uppstå skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, LEVERANTÖRENs ansvar vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om 15 % av avgiften enl. grundhyran på årsbasis för TJÄNSTEN.

10. Force Majeure

LEVERANTÖREN är befriad från ansvar för händelser eller omständigheter som kan hänföras till Force Majeure, t.ex. olyckshändelse, sabotage, blixtnedslag, krig, kraftavbrott, dataintrång, teleavbrott, upplopp, myndigheters åtgärd och arbetsmarknadskonflikt.

11. Hyresperioder och avtalstid

Detta avtal gäller från av LEVERANTÖREN bekräftad startdag. Första hyresperiod för drift i produktion är ett helt kalenderkvartal samt återstående del av det kalenderkvartal som startdagen ingår i. Alternativt kan hyresperiod (betalningsperiod) ske månadsvis i förskott. Ny avtalsperiod inleds dock alltid den 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober och gäller ett helt kalenderkvartal i taget, om annan avtalsperiod inte skriftligen överenskommits.

12. Avgift och betalning (alla priser exkl. moms)

Grundhyra inkl. drift och support av TJÄNSTEN med enheter och användare samt gjorda tillvalstjänster framgår i detta avtal. Betalning erläggs till LEVERANTÖREN enligt faktura, varvid sedvanlig faktureringsavgift tillkommer avseende fakturor som postas med brev (för närvarande 30 kr). Fakturering sker i förskott, med 30 dagars betalningsrespit från fakturadatum. Förskottsfakturering för beräknat antal överskjutande SMS kan även ske. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 procent över Riksbankens gällande referensränta. Lagstadgad påminnelseavgift, och i förekommande fall inkassoavgift, tillkommer. Information om utebliven betalning eller ev. avtalsbrott kan komma att ske till TJÄNSTENs användare.

13. Prisjusteringar

Priset för TJÄNSTEN kan räknas upp för ny hyresperiod i enlighet med preliminära förändringar i SCB:s arbetskostnad index SNI 2007 J ”för tjänstemän inom privat sektor”. Utgångspunkten för förändringsberäkningen är indextalet för närmast aktuell månad, som finns publicerad, före hyresperioden.

14. Kreditering

För att kreditering ska ske måste KUNDEN kontakta LEVERANTÖREN skriftligen via e-post från det tillfälle när nertiden påbörjades. Om uppkommen incident inte åtgärdas inom avtalad tid utgår vite enligt nedan. Nertid längre än 2 (TVÅ) timmar, vid ett sammanhängande tillfälle, ger avgiftsreducering med 5 % av kvartalsavgiften.

15. Uppsägning

Uppsägning skall tillställas part skriftligen (brev eller e-post) och vara part tillhanda en månad innan avtalstiden löper ut eller med den särskilda uppsägningstid som angivits i avtalet. I annat fall förlängs avtalsperioden automatiskt ytterligare en ny avtalsperiod.

16. Förfarande vid tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän i allmän domstol enligt svensk lag