Vår personuppgiftspolicy

§ 1. Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på SwedeTime AB (org. nr 556309-1692)(s) webbplats www.swedetime.com och på AR Internetplatsen AB (org. nr 556326-5346)(s) webbplats www.internetplatsen.se. Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan kontakta ansvarig för dessa frågor.

§ 2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information och svar på hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

§ 3. Samtycke

a) Inhämta samtycke

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att alla parter förstår hur personuppgifterna hanteras.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:
Samtycke inhämtas genom att varje besökare får acceptera användarvillkoren och cookies, däribland personuppgiftspolicyn.

b) Återkalla samtycke

Dina personuppgifter kan när som helst återkallas genom att kontakta:

E-post: info@swedetime.com

Tel:+46 18 525452


c) Radera personuppgifter

När samtycket återkallas kan användaren begära att hens information ska raderas från webbplatsens samtliga servrar.

§ 4. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas

Följande uppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

Abonnemang eller företag IP-numret är knutet till
Geografisk plats

Följande personuppgifter samlas in vid offertförfrågan eller kontaktformulär genom vår webbplats:

 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer

b) Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:

 • Tillhandahålla tjänster, produkter och kundsupport
 • Kommunikation
 • Fakturering
 • Marknadsföring och annonsering
 • Fullgörande av avtal

c) Personuppgifterna delas med

Användarens personuppgifter kan komma att delas med tredje part/-er enligt följande:

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra partners som finns att läsa om på hemsidan

d) Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet. De kommer att sparas som längst enligt följande:

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

§ 5. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta.

Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en vara eller tjänst du köpt.
 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet.
 • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt.
 • På personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

§ 6. Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt rapporteras till Datainspektionen om incidenten är av den karaktär som kräver detta.

§ 7. Dina rättigheter

Som en användare vars personuppgifter vi behandlar, har du vissa rättigheter som du kan göra gällande:

 • Rätt till information
  Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Vid en personuppgiftsincident, har du i vissa fall som registrerad även rätt till särskild information. Somliga personuppgiftsincidenter är vi, som personuppgiftsansvariga, skyldiga att anmäla till Datainspektionen.

 • Rätt till rättelse
  Som registrerad äger du rätt att kontakta oss för att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

 • Rätt till radering
  Om någon av nedan förutsättningar föreligger, har du som registrerad rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina uppgifter raderade.

– Uppgifterna behövs inte längre för ändamålet för behandlingen.
– Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, som du återkallar.
– Behandling sker för direktmarknadsföring, och du motsätter dig denna behandling.
– Du motsätter dig behandlingen som sker efter vår intresseavvägning, och det finns inte berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Personuppgifterna har behandlats i strid med lag.
– Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 • Rätt till begränsning
  I enskilda fall har du som registrerad rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning kan t.ex. åberopas om du anser att uppgifterna är felaktiga och med anledning av detta har begärt rättelse. Dataportabilitet Som användare har du i vissa fall rätt att få ut, och på annat håll använda, sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss. Detta gäller i de fall du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla produkter eller tjänster till dig enligt ingånget avtal.

 • Dataportabilitet
  Som
   användare har du i vissa fall rätt att få ut, och på annat håll använda, sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss. Detta gäller i de fall du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla produkter eller tjänster till dig enligt ingånget avtal.

 • Rätt att göra invändningar
  Rätt till invändning mot behandling av dina personuppgifter kan göras i de fall vi behandlar dessa utifrån en intresseavvägning. Om vi anser att en behandling ändå ska ske, måste vi påvisa att det finns intressen som väger tyngre. Som registrerad har du alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring.

 • Klagomål
  Vid händelse du anser att dina uppgifter behandlats i strid med gällande lag bör du snarast anmäla det till oss, varvid vi kommer att utreda detta. Du kan även anmäla det till Datainspektionen.

 • Skadestånd
  Om du har lidit skada p.g.a. att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

§ 8. Behandling av personuppgifter om barn

SwedeTimes tjänster och produkter är inte avsedda för personer under 18 år.

§ 9. Cookies

På vår webbplats används s.k. cookies, vilket är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren, eller ger oss statistik om användandet av vår webb. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.

§ 10. Ändringar i policyn

Den här policyn uppdaterades senast 22 juni 2021.

§ 11. Kontakt

SwedeTime AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under webbplatsen www.swedetime.com
SwedeTime AB org. nr 556309-1692
 

AR Internetplatsen AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under webbplatsen
www.internetplatsen.se
AR Internetplatsen AB org. nr 556326-5346)

Båda företagen har kontaktuppgifter enligt nedan.

Drottninggatan 1B
753 10 Uppsala
Telefon: +46 18 52 54 52