Arbetsmiljödagen

Enklare schemaläggning med hänsyn till lagar och avtal

Som arbetsgivare är det viktigt att följa arbetstidslagen, som styr både arbetstid och viloperioder för anställda. Med ett digitalt schemasystem håller du som arbetsgivare koll på hur många timmar varje anställd har arbetat i verksamheten. För att kunna bevaka den arbetade tiden bör du ha fasta rutiner kring schemaläggningen. Här listar vi vad du behöver veta ifråga om arbetstidskontroll.

När du lägger ett schema är det viktigt att ge medarbetarna tid för återhämtning, både under och mellan arbetspassen. Du behöver ta hänsyn till anställningsavtal, arbetsmarknadslagar och fackliga bestämmelser. Vid överträdelser kan Arbetsmiljöverket ta ut en sanktionsavgift.

Ett modernt schemasystem hjälper dig att efterleva både kollektivavtal och enklare regelverk och varnar när gränsen är nådd för antalet tillåtna arbetstimmar.

Att schemalägga raster och vila

Till viloperioderna hör både raster och pauser, dygnsvila och veckovila. Rasten utgör ett längre avbrott i arbetstiden, exempelvis lunchrasten. Om arbetsdagen bara innehåller en rast ska den generellt vara minst en halvtimme lång. Den ingår inte i arbetstiden, till skillnad mot pausen, som är ett kortare avbrott man bör kunna göra under arbetsdagen.

I schemaplaneringen behöver du samtidigt väga in den lagstadgade dygnsvilan, som enligt arbetstidslagen innebär att alla medarbetare ska ha elva timmars sammanhängande ledighet per dygn. Veckovilan, i sin tur, bör förläggas till helgen om det går, och ska bestå av minst 36 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod.

Att schemalägga udda arbetstider

Alla jobbar inte från 8 till 17. Det finns dagskift, nattskift, jour, beredskap, behovsstyrd arbetstid utifrån verksamheten och schemalagd arbetstid med turlista eller vaktschema. Som schemaläggare gäller det dels att ha ordning på längden på arbetspassen, dels på antalet pass som arbetstagaren förväntas jobba i rad. Men du måste också ha koll på hur de olika passen kombineras med varandra.

Idag innehåller många schemasystem funktioner för arbetstidskontroll. Det kan hjälpa till att reglera korta vilor mellan arbetspass såväl som maximal arbetstid per medarbetare och vecka. Det går även att använda arbetstidskontroll för längre perioder. Till exempel kan du som schemaläggare få en överblick över det maximala antalet helgpass eller arbetstimmar för en arbetstagare under en viss period.

Stressforskningsinstitutet rekommenderar i en rapport att man undviker tvådelade arbetspass med flera timmars mellanliggande ledighet. Därtill bör arbetspassen inte överstiga åtta timmar, och de anställda bör heller inte jobba mer än fem dagar i rad.

Vill du se hur SwedeTimes schemasystem hjälper dig med arbetstidskontroll? Kontakta oss för en demo av systemet.

 

Arbetstider att ha koll på

  1. Ordinarie arbetstid. Detta är planerad arbetstid. Vid heltidsanställning får den maximalt uppgå till 40 timmar per vecka.
  2. Jourtid. Planerad arbetstid där den anställda ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen för att arbeta vid behov. Jourtiden får max vara 48 timmar per anställd under en fyraveckorsperiod, eller 50 timmar per anställd och kalendermånad.
  3. Övertid. Används tillfälligt när det finns behov av utökad arbetstid. Får max uppgå till 48 timmar per anställd under en fyraveckorsperiod, eller 50 timmar per anställd och kalendermånad. Övertiden får dock inte överstiga 200 timmar per år. Extra övertid kan tas ut vid särskilda skäl. Den får högst vara 150 timmar per anställd och år.
  4. Mertid. Används då arbetstiden behöver ökas tillfälligt för deltidsanställda. Mertiden får högst uppgå till 200 timmar per anställd och år. Vid särskilda skäl får extra mertid tas ut, motsvarande max 150 timmar per arbetstagare och kalenderår. Tillsammans får allmän mertid och extra mertid inte överstiga 48 timmar under en period om fyra veckor, alternativt 50 timmar och kalendermånad.
  5. Dygnsvila. Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet per dygn. Avvikelser är tillåtna vid oförutsedda omständigheter, som olycksfall.
  6. Veckovila. Varje anställd ska ha 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. Jourtjänstgöring och beredskap får inte inkluderas i veckovilan.

Läs mer om Arbetsmiljölagen och se ändringar och avvikelser på Arbetsmiljöverkets webbsida.

 

För mer information, kontakta:

Frida Lundberg
+46 730 73 88 85
frida.lundberg@swedetime.com

Följ gärna oss på LinkedIn eller Facebook om du vill ha en notis när det kommer ett nytt inlägg i bloggen.

Vill du se alla systemuppdateringar och vad de innebär har vi en separat sida här Release Notes. Är du kund hos oss så får du alltid information via e-post om och när dessa uppdateringar görs.

Relaterade nyheter